Regulamin

Regulamin dotyczący najmu samochodów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo – Usługowym „ROMAX” – ogólne warunki najmu

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki umów najmu samochodów osobowych i dostawczych zawieranych przez Krzysztofa Romaniuk, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo – Usługowe „ROMAX” z siedzibą ul. Krótka 18, Borki Siedleckie , 08-125 Suchożebry, NIP 821-234-19-68, w ramach prowadzonej Wypożyczalni Samochodów, zwanym dalej Wynajmującym.,
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie a umową najmu, obowiązują postanowienia umowy.
 3. Podmiotem zawierającym umowę najmu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą wymogi zawarte w pkt 4 niniejszego Regulaminu, zwanym dalej Najemcą.
 4. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem – użytkownikiem samochodu – może zostać osoba, która posiada ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy od minimum 12 miesięcy, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport. Prawo jazdy Najemcy musi być ważne przez cały okres trwania najmu pojazdu)
 5. Wynajęty samochód może być prowadzony wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji „osoby uprawnione” lub za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osobę upoważnioną pisemnie przez Najemcę, po przekazaniu Wynajmującemu dokumentów potwierdzających spełnienie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Wyrażenie zgody nie wymaga aneksu do umowy najmu.
 6. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub odstąpiony do użytkowania przez Najemcę innej osobie nie wymienionej w umowie najmu w pozycji „osoby uprawnione”.
 7. W przypadku odwołania przez Najemcę upoważniania dla osoby uprawnionej do prowadzenia samochodu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego. W razie zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Wynajmującego, a także w przypadku podnajęcia lub odstąpienia użytkowania do prowadzenia samochodu innej osobie, niż wymienionej w umowie najmu w pozycji „osoby uprawnione”, Najemca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.
 8. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu. W razie stwierdzenia przez Wynajmującego nie stosowania się do zapisów ww dokumentów, Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 9. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę umowy najmu samochodu a także wyrażenie zgody przez Najemcę na stosowanie postanowień Regulaminu.
 10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o obowiązkach Najemcy związanych z użytkowaniem pojazdu, obowiązki te obciążają również każdą osobę, której Najemca powierzył kierowanie samochodem. Najemca jest zobowiązany zapoznać osobę kierującą samochodem z postanowieniami Regulaminu i umowy najmu a także z obowiązkami związanymi z używaniem wynajmowanego samochodu. Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez osobę kierująca wynajętym samochodem.
 11. Okresu najmu pojazdu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu.
 12. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 13. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną forma rozliczeń.
 14. Najemca wynajmuje pojazd sprawny technicznie, czysty i zatankowany, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, zobowiązując się użytkować go z należytą troską a także do zwrotu pojazdu w takim samym stanie technicznym.
 15. Ewentualne uwagi co do stanu technicznego pojazdu odnotowane muszą być w protokole zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Wynajmującego i Najemcę w chwili przekazania pojazdu.
 16. Samochód jest przekazywany ze stanem paliwa w baku zapisanym w protokole zdawczo- odbiorczym. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z takim samym stanem paliwa w baku.
 17. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, naprawy ogumienia, wymiany żarówek, płynu do spryskiwaczy szyb, ubytków płynów eksploatacyjnych itd pokrywa Najemca.
 18. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 2 godzin jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje naliczenie opłat za następną dobę najmu.  Niezastosowanie się do terminu zwrotu określonego w umowie, w przypadku braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu, uznane będzie za samowolne, bezprawne używanie pojazdu. W takiej sytuacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo do powiadomienia Policji o przywłaszczeniu pojazdu.
 19. W czasie używania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązana jest do:
 • Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu).
 • Korzystania z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu
 • Każdorazowego zamykania samochodu, aktywowania urządzeń antykradzieżowych w przypadku opuszczenia pojazdu.
 • Zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego i kluczyków samochodu poza samochodem będącym przedmiotem umowy najmu
 • Ponoszenia kosztów bieżącej kontroli samochodu, na którą składa się zwłaszcza sprawdzanie i uzupełnianie: oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowych wartości ciśnienia w oponach, jak również sprawdzenia i ustawienia świateł
 • Używania w samochodzie paliwa adekwatnego do specyfikacji silnika, podanej w dowodzie rejestracyjnym i wskazanej przy wlewie paliwa
 • Przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 1. Najemcy lub każdorazowej osobie kierującej pojazdem zabrania się:
 • prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość
 • przekraczania dopuszczalnej prędkości
 • palenia tytoniu w samochodzie
 • dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami  i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 • przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy
 • uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów
 • przewozu wewnątrz samochodu zwierząt
 • przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa
 • wyjazdu wynajętym samochodem do Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Ubezpieczenia podstawowe oraz rozszerzone w tych krajach nie obowiązują.
 1. W przypadku naruszenia postanowień wymienionych w punkcie 19 niniejszego Regulaminu, a także w przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian bez wyraźnej zgody Wynajmującego, Najemca traci kaucję za dany samochód a Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowana przeróbkami lub zmianami.
 2. Wyjazd za granice Polski jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Wynajmującego dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności a nadto Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w krajach nie objętych posiadanym ubezpieczeniem w ruchu zagranicznym na własny koszt.
 3. W sytuacji przewidywania przez przepisy ww. państw odrębnych czy odmiennych wymogów dotyczących samochodu bądź jego wyposażenia aniżeli są przewidziane w Polsce, Najemca zobligowany jest do przystosowania samochodu i jego wyposażenia do takich wymogów, jak również do poniesienia kosztów z tym związanych.
 4. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami.
 5. O każdym przypadku awarii, kolizji lub niesprawności samochodu, Najemca zobowiązany jest:
 • Niezwłocznie powiadomić Wynajmującego, nie później 12 godzin po wystąpieniu zdarzenia
 • Uzyskać stosowne oświadczenie, zawierające w szczególności dane uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami
 • Nie pozostawiać Samochodu bez opieki lub zabezpieczenia
 • Zawiadomić niezwłocznie Policję w razie wątpliwości co do tego z czyjej winy zdarzenie drogowe nastąpiło oraz Pogotowie ratunkowe gdy są ranni.
 1. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania wynajętego samochodu bez zgody Wynajmującego.
 2. Samochód oddawany w najem przez Wynajmującego posiada ubezpieczenie OC, AC, NW, Asistance. Zakres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia, do przestrzegania których Najemca się zobowiązuje. Potwierdzenie ubezpieczenia jest przekazane Najemcy wraz z dowodem rejestracyjnym.
 3. Ubezpieczeniu AC nie podlegają: opony, felgi, kołpaki, akty wandalizmu i zaniedbanie pojazdu. Najemca odpowiada pełną kwotą za nadmierne wyeksploatowanie pojazdu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego. Najemca odpowiada za nadmierne zużycie opon, klocków oraz innych elementów auta spowodowane jazdą z nadmiernymi prędkościami oraz uślizgami kół. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.
 4. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę, zostanie on obciążony dodatkowo kosztami nie objętymi ubezpieczeniem pojazdu.
 5. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy wysokość pobranej kaucji stanowi wkład własny przy rozliczeniu szkody.
 6. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość lub przekroczeniem prędkości dozwolonej prędkości, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu związany z uszkodzeniem, według stawki wynajęcia za każdą dobę oraz utratą kaucji.
 7. Wkład własny wynosi 1000 złotych z zastrzeżeniem pkt 28, 29 i 30 niniejszego regulaminu.
 8. W razie kradzieży Samochodu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przekazane dokumenty, w tym dowód rejestracyjny oraz komplet kluczyków, pod rygorem obciążenia go przez Wynajmującego kwotą stanowiącą równowartość wartości samochodu w chwili kradzieży samochodu. Najemca niezwłocznie zawiadamia Policję i Wynajmującego o kradzieży samochodu.
 9. Najemca wyraża zgodą na udostępnienie jego danych organom państwowym i zagranicznym, w celu uregulowania wszelkich mandatów i opłat naliczonych w czasie użytkowania pojazdu przez Najemcę.
 10. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 48 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Ponadto Najemca nie ma prawa do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego.
 11. Samochód zastępczy nie zostanie udostępniony w przypadku:
 • utraty dowodu rejestracyjnego i/bądź polisy ubezpieczeniowej i/bądź kluczyków do samochodu
 • uszkodzenia samochodu z winy Najemcy/Użytkownika/Dodatkowego Kierowcy nie wskazanego w umowie,
 • unieruchomienia wynajętego samochodu, które nastąpiło poza terytorium obowiązywania ubezpieczenia
 • szkód parkingowych lub aktów wandalizmu.
 1. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę mniej niż 14 dni przed datą najmu pojazdu ustaloną w umowie kaucja nie podlega zwrotowi
 2. Wszystkie pojazdy wyposażone są w odbiorniki GPS działające na terenie Polski i Europy.
 3. Wysokość kaucji, kar za powstałe szkody znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.romaxwynajem.pl
 4. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie.
 5. Zwrot kaucji następuje gotówkowo w chwili zwrotu auta przez Najmującego z zastrzeżeniem punktu 32 regulaminu.
 6. W przypadku zwrotu samochodu w stanie odmiennym niż podczas wynajmu Najemca zostanie obciążony kwotą zgodną z cennikiem podanym na stronie www.romaxwynajem.pl
 7. Jeżeli zwrot najmowanego samochodu nie następuje w miejscu wskazanym w protokole wydania pojazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami transportu najmowanego samochodu z miejsca zwrotu do swojej siedziby w wysokości 5 złotych za każdy przejechany kilometr.
 8. Najemca potwierdza, że podane do Umowy dane są prawdziwe, wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.) w szczególności w celu dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia wszelkich formalności związanych z ewentualnymi powstałymi szkodami a także innymi postępowaniami przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi lub Sądami. Najemca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełniani, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.
 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć w czasie realizacji umowy najmu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.